Základní principy elektronické evidence tržeb

Registrace do systému

Žádost o autentizační údaje

Od 1.9.2016 vydávají finanční úřady na základě žádosti podané poplatníky autentizační údaje, přičemž žádost musí obsahovat i údaje o všech jeho provozovnách či e-shopech. Autentizační údaje jsou vlastně přihlašovací údaje na portál správce daně.

Podání žádosti o autentizační údaje je možné učinit elektronicky, a to pouze přes portál správce daně a pro odeslání použít přihlašovací údaje pro datovou schránku. Do své datové schránky následně poplatník obdrží autentizační údaje (přístupové údaje do Správy údajů evidence tržeb).

Rovněž je možné požádat o autentizační údaje ústně do protokolu přímo u věcně příslušného správce daně. Přístupové údaje obdrží poplatník okamžitě – v zapečetěné obálce.

Aktivace účtu Správa údajů evidence tržeb

Autentizační údaje použije poplatník k aktivaci svého účtu na portálu správce daně ještě před přijetím první evidované tržby. Na základě této aktivace účtu bude poplatníkovi vygenerován certifikát, popřípadě certifikáty pro každou provozovnu, resp. e-shop, sloužící k jednoznačné identifikaci při zasílání údajů o tržbě prostřednictvím datových zpráv.

Certifikát poplatník nainstaluje do pokladního zařízení s vhodnou aplikací pro komunikaci s portálem správce daně. Takovým zařízením může být pokladna, počítač, tablet nebo telefon s připojením k internetu.

Údaje zasílané správci daně

Rozsah zasílaných údajů

Poplatník zasílá správci daně následující údaje o evidované tržbě – formou datové zprávy:

Účtenka

Poplatník je povinen vystavit doklad – účtenku a na ní je povinen uvádět následující údaje pro účely evidence tržeb:

Poplatník vystavuje účtenku nejpozději v čase přijetí tržby – v režimu on-line (okamžité připojení k portálu správce daně). Získaný kód FIK (fiskální identifikační kód) je poplatník povinen uvést na účtence. V případě technických problémů při spojení – krátkodobém výpadku spojení se správcem daně, poplatník vystavuje účtenku bez kódu FIK, ale musí uvést kód PKP (podpisový kód poplatníka). Tržbu pak poplatník oznámí správci daně dodatečně a to nejdéle do 48 hodin.

Nemá-li poplatník při výkonu své činnosti trvale možnost připojit se k internetu, může požádat správce o povolení evidovat tržby ve zjednodušeném režimu, tzv. režim off-line. Poplatník v tomto režimu zasílá datovou zprávou údaje o tržbě nejpozději do 5ti dnů od uskutečnění evidované tržby. Poplatník na účtence neuvádí kód FIK, ale je povinen uvést kód PKP (podpisový kód poplatníka).

Nezapomeňme, že pro plátce daně z přidané hodnoty existují  ještě další náležitosti, které je plátce povinen uvést na účtence, aby byla daňovým dokladem. V případě běžného daňového dokladu (celková částka daňového dokladu je 10 tis. Kč a více) je to jméno či název osoby, pro kterou je daňový doklad vystaven, její sídlo a její DIČ, den uskutečnění plnění, základ daně, sazba daně a částka daně z přidané hodnoty. V případě zjednodušeného daňového dokladu (celková částka dokladu je do 10 tis. Kč) je další náležitostí dokladu základ daně a výše daně z přidané hodnoty, resp. celková obdržená částka a sazba daně.

Na webových stránkách finanční správy naleznete výklad dalších pojmů a skutečností v Metodických pokynech GFŘ k evidenci tržeb http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Metodika-k-evidenci-trzeb_v1.0.pdf.

Z našeho blogu:

PF 2024

Přejeme Vám mnoho úspěchů do nového roku 2024. Vaše Účtovna.

Změny sazeb DPH v roce 2024

Jak jistě víte, od ledna roku 2024 nás čekají změny v sazbách DPH. Dojde ke zrušení dvou snížených sazeb DPH 10 % a 15 %. Zároveň přibude nová snížená sazba DPH 12 %.